اطلاعات تماس

برای مراجعه ی حضوری، لطفا از قبل وقت بگیرید.

برای تماس، ضربه بزنید

۰۹۱۲۲۵۶۹۲۵۶
02122745613

برای ورود، ضربه بزنید

@dr_ghaseminejad

برای ورود، ضربه بزنید

مشاوره و گفت و گو

@Dr_Moshavere_Online

کانال

@dr_AGhaseminejadدر صورت تمایل می توانید پیام خود را اینجا برای ما بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.